Nasze Credo

Ruch Republikański podejmuje się krzewienia postawy obywatelskiej, opartej na znanych od wieków cnotach. Opisał je Sokrates i jego następcy, utrwalali stoicy i etyka chrześcijańska, a propagowali twórcy oraz mężowie stanu świata antycznego i epok późniejszych. Cnotami tymi są sprawiedliwość, męstwo, wielkoduszność, pokora, uczciwość oraz lojalność, często mylona ze służalczością i konformizmem.

Ruch Republikański jest organizacją apolityczną jedynie w sensie niezależności od jakiegokolwiek ośrodka politycznego w Polsce i za granicą. Celem ruchu jest bowiem wywieranie możliwie największego wpływu na polską politykę. Nie ma wolnej od niej dziedziny życia społecznego, nie ma zatem wolnej od niej, świadomej osoby.

Ruch Republikański wspiera swych członków w życiu naukowym, politycznym, religijnym i zawodowym, pod warunkiem, że godzą się być propagatorami wyżej wymienionych cnót. Wspiera przedsiębiorczość, wydającą, obok materialnych, owoce będące ekwiwalentem dla cnót.

Ruch Republikański prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Bierze udział w projektach naukowych, kulturalnych i społecznych – zarówno w kraju, jak i na szczeblu międzypaństwowym. Współdziała z takimi organizacjami, dla których cnoty oraz pochodne im kodeksy zasad, kształtują następnie zarówno środki, cele, jak i sens działalności.

Ruch Republikański stoi na straży staranności, uczciwości i otwartości intelektualnej. Ruch jest stowarzyszeniem ludzi wdrażających zasady i poszukujących prawdy, nie zaś ludzi wdrażających prawdę i wymyślających zasady. Ruch Republikański nie jest ruchem religijnym.

Ruch Republikański moralności indywidualnej, egoistycznej, przeciwstawia moralność uniwersalną, absolutną, opartą na wyżej wymienionych cnotach. Ruch nie uznaje autorytetów „życia społecznego”. Ruch Republikański uznaje autorytet jednostek wybitnych w swoich dziedzinach, które związały środki, cele i sens swej działalności z cnotami.